Headings

Part I - Các Thuật ngữ Cơ bản

Phần này sẽ giới thiệu một số thuật ngữ cơ bản để tránh nhầm lẫn trong những phần còn lại của tài liệu hướng dẫn này.

1. Cấu trúc của Forum

Các cấu trúc dữ liệu của Forum từ lớn đến nhỏ bao gồm:

* Group (Nhóm) > Room (Phòng) > Thread (Thảo luận) > Post (Bài viết)

Có nghĩa là: một Group bao gồm nhiều Rooms; một Room bao gồm nhiều Threads; etc. Xem tiếp phần "Views" sau đây để hiểu rõ thêm về các thuật ngữ này.

2. Các Views

Chúng ta tương tác với Forum qua 3 loại trang (còn gọi là Views) sau:

Forum View

Heading level 4

Đây là view đầu tiên chúng ta nhìn thấy sau khi chọn Diễn đàn > Trang chính Diễn đàn ở Menu của Web site. Trong view này, chúng ta sẽ thấy:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License